Regler och villkor - BILAGA 1

Juridisk person-händelse Definition
Absorption Absorption är en form av fusion där två eller flera företag slås samman till ett ”befintligt företag”. Vid absorption fortsätter endast ett företag att existera och alla andra förlorar sin identitet.
Ändring av juridiskt namn Ändring av den juridiska personens juridiska namn.
Ändring av handels- eller marknadsföringsnamn Ändring av den juridiska personens handels- eller marknadsföringsnamn.
Ändring av juridisk adress Ändring av den juridiska personens juridiska adress.
Ändring av huvudkontorets adress Ändring av adressen till den juridiska personens huvudkontor.
Ändring av företagsform Ändring av den juridiska personens företagsform.
Fusioner och förvärv Konsolidering av juridiska personer eller tillgångar genom olika typer av finansiella transaktioner, inklusive fusioner, förvärv, konsolideringar, anbudsförfaranden, förvärv av tillgångar och förvaltningsförvärv.
Uppdelning och avknoppning Fördelning av värdepapper som emitterats av en annan juridisk person. De fördelade värdepapperen kan antingen komma från en nybildad eller en befintlig juridisk person. Till exempel avknoppning, uppdelning, koncernupplösning, avyttring.
Förvärv av en internationell filial Den förvärvande juridiska personen köper en internationell filial.
Omvandling av en internationell filial till ett dotterbolag Överföringen av den juridiska personens samtliga tillgångar och skulder i förhållande till en internationell filial till den nya dotterentiteten i utbyte mot överföring av värdepapper som representerar kapitalet i den dotterentitet som tar emot överföringen.
Omvandling av ett dotterbolag till en internationell filial Överföringen av ett dotterbolags samtliga tillgångar och skulder till en internationell filialentitet i utbyte mot överföring av värdepapper från den juridiska person till vilken filialen hör, som representerar kapitalet i den internationella filialentitet som tar emot överföringen.
En paraplyfond ändrar sin struktur till en fristående fond Ändring av företagsform från en fondstrukturerad juridisk person med en eller flera underfonder/avdelningar till en fondstrukturerad juridisk person utan underfonder/avdelningar.
Konkurs Rättslig status för en juridisk person som inte kan betala sina borgenärer. Konkurs innebär vanligtvis ett formellt domstolsutslag. Värdepapper kan bli värdelösa.
Likvidation Fördelning av kontanter, tillgångar eller bådadera från en juridisk person. Skulder kan betalas i prioritetsordning baserat på preferensfordringar på tillgångar som specificeras av säkerheten.
Ackord Ett förfarande som gör det möjligt för en juridisk person att reglera sina skulder genom att endast betala en del av det belopp som den är skyldig borgenärerna eller att komma fram till någon annan överenskommelse med sina borgenärer om betalningen av sina skulder.
Insolvens Ett dekret eller beslut från en domstol, en byrå eller en tillsynsmyndighet som har lokal jurisdiktion om utnämning av en konkursförvaltare i eller liknande tjänsteman för en sådan part i insolvensärenden, justeringar av skulder, hantering av tillgångar och skulder eller liknande förfaranden, eller för avveckling eller likvidation av deras respektive angelägenheter.
Upplösning av en entitet, inklusive internationella filialer och dotterbolag (i) frivilligt upphörande av verksamheten, (ii) en allmän åtgärd till förmån för den juridiska personens borgenärer eller (iii) varje annan likvidation, upplösning eller avveckling av den juridiska personen (med undantag för en likviditetshändelse), oavsett om åtgärden är frivillig eller ofrivillig.
Uppdelningar (för alla kvarvarande entiteter och för alla nya juridiska personer som bildas som en del av villkoren för uppdelningen) En uppdelning är en företagsåtgärd där ett enda företag delas upp i två eller flera oberoende, separat drivna företag. Tillsynsmyndigheterna kan också föreskriva upplösning av företag av konkurrensbegränsningsskäl.