Återbetalningspolicy

Granskningsdatum: 30 september 2022

De definitioner som anges i Villkor och bestämmelser gäller.

Användarens ansökan är bindande när den tas emot av NordLEI.

NordLEI inväntar användarens betalning innan ansökan behandlas.

Användaren är berättigad till återbetalning (för egen räkning eller till förmån för registrerad betalare) endast om användaren drar tillbaka sin ansökan innan NordLEI har börjat behandla ansökan, oavsett produkttyp (utfärdande eller förnyelse av ettårig eller flerårig LEI).

Om användaren överför sitt LEI-nummer till en annan LOU och NordLEI har fått in en betalning för den kommande förnyelsen görs ingen återbetalning.

Om användaren har betalat med kort och mindre än 5 kalenderdagar har passerat görs återbetalningen via Nets. Om mer än 5 kalenderdagar har passerat eller om betalningen gjordes via banköverföring är återbetalning via Nets inte möjlig. NordLEI kommer i sådana fall att begära återbetalningsinformation från användaren. NordLEI åtar sig att återbetala en återbetalningsberättigad användare inom 14 dagar från att tillbakadragande av ansökan mottagits och, i tillämpliga fall, att fullständig återbetalningsinformation mottagits. Betalningskvittot krediteras när återbetalningen har gjorts.

Denna återbetalningspolicy regleras av svensk lag.