Regler och villkor

VERSION 25 MAJ 2018
TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER

Nordic Legal Entity Identifier AB, ett aktiebolag med säte i Sverige (i det följande 'NordLEI') tillhandahåller LEI-tjänster i Norden och Baltikum. NordLEI har en etablerad relation med GMEI Utility och kommer gemensamt att tillhandahålla LEI till NordLEIs LEI-registrerande (Användare).

NordLEI agerar som tjänsteleverantör åt GMEI Utility. GMEI Utility är en godkänd LOU till Global Legal Entity Identifier System (GLEIS).

En NordLEI-registrerande (Användare) kommer att ha en direkt relation med NordLEI och kommer i sin tur att tillhandahållas LEI som blivit utfärdade och underhålls av GMEI Utility i enlighet med dessa regler och villkor.

NordLEI kommer att behandla och vidarebefordra LEI-registrering och underhåll via NordLEIs webbportal (www.nordlei.org) och/eller tjänster för massuppladdning. NordLEI-webbportalen och massuppladdningen samlar in alla obligatoriska fält (referensdata) som krävs för LEI-registrering. Dessutom lagrar NordLEI användarkonton och faktureringsdata som är relaterade till den direkta relationen med den LEI-registrerande (Användaren).

I vår Personuppgiftspolicy finns det information om hur vi behandlar Användares personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder våra Tjänster. Genom att godkänna dessa Användarvillkor samtycker du till den behandling av dina personuppgifter som framgår av vår Personuppgiftspolicy.

PRISSÄTTNING OCH FAKTURERING

NordLEI kommer att ta ut standardavgifter enligt nedan från kunderna.

Priset för en första LEI-registrering eller en årlig LEI-förnyelse genom NordLEI publiceras på prissättningssidan och skall betalas direkt när Användaren har registrerat en order. NordLEI behåller som längst en obetald order öppen i 30 dagar och därefter räknas ordern som förfallen. NordLEI skickar endast orderbekräftelse och kvitto i form av PDF-dokument via e-post till Användaren. Innan underhållsperioden på 12 månader har löpt ut kontaktar NordLEI innehavaren (Användaren) för att påminna denne om nödvändigheten i att förnya giltighetstiden för LEI.

Innan underhållsperioden på 12 månader har gått ut kommer NordLEI att kontakta den registrerande (Användaren) för att påminna om att deras LEI måste underhållas. Den årliga underhållsavgiften är för närvarande 699 SEK + tillämplig moms, vilket kan komma att ändras.

Om en LEI inte underhålls kommer den att förfalla, och är inte längre giltig för regulatorisk rapportering eller andra syften. Den europeiska regulatoriska myndigheten ESMA förtydligade 24 oktober 2014 att en LEI som inte korrekt förnyas och underhålls inte kan godtas för transaktionsrapportering under EMIR.

NordLEI lägger på moms enligt vad som bedöms lämpligt enligt svenska momsregler för tillhandahållande av tjänster inom Sverige, till EU-medlemsländer och till övriga världen. NordLEI kommer att förlita sig på momsregistreringsnummer och faktureringsdata för den betalande juridiska person (Betalare) som Användaren har registrerat, vilket kan vara en annan än LEI-innehavaren. NordLEI kommer inte att tillhandahålla ytterligare skatteintyg, svar på momsfrågor eller liknande.

Om Betalaren är registrerad i ett EU-land kommer NordLEI att vidta rimliga åtgärder för att kontrollera att EU-momsregistreringsnumret finns och är giltigt. Om Användaren inte kan uppge ett EU-momsregistreringsnummer vid registreringen kommer NordLEI att påföra svensk moms på betalningen, för närvarande 25%. Om Användaren kan uppge ett EU-momsregistreringsnummer är det Betalarens ansvar att deklarera moms lokalt, enligt principen om omvänd skattskyldighet. Orderbekräftelsen och kvittot innehåller att den EU-momsinformation som behövs.

Den registrerande (Användaren) godtar elektronisk överföring av orderbekräftelse och kvitton för sig själv och för eventuella andra fakturamottagare som Användaren registrerar på NordLEI-portalen eller i massregistreringsprocessen.

Betalaren skall skicka betalningar direkt i enlighet med mottagen orderbekräftelse för att LEI-utfärdande eller förnyelse inte skall försenas. Betalaren kan välja att betala i någon av nedanstående valutor. USD, EUR, SEK, DKK eller NOK. För att undvika tvivel definieras full betalning som nettobelopp som överförs till NordLEI efter avdrag för eventuella skatter, avsändarens bankavgifter, valutaavgifter och interbankavgifter.

Om NordLEI inte har emottagit fullständig betalning i enlighet med orderbekräftelsen förbehåller sig NordLEI rätten att annullera ordern.

NordLEI skickar alla orderbekräftelser och kvitton som pdf-dokument med e-post. Kvitton innehåller de faktureringsuppgifter som den LEI-registrerande (Användaren) har uppgett vid registreringen via NordLEIs internetportal eller mall för massregistrering.

DUE DILIGENCE OCH GILTIGHET GÄLLANDE LEI

En juridisk persons rätt att ansöka om och erhålla en LEI definieras översiktligt i Rekommendation 8 i LOU-principerna, som finns tillgängliga på http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_120608.pdf. I de flesta fall är processen för en due diligence-process för ett aktiebolag som är registrerat i ett lokalt handelsregister eller motsvarande rättfram med användning av offentliga källor. Det finns dock organisationer som vill ansöka om LEI men som inte är en separat juridisk person enligt lokala regler och förordningar. Dessa kan godtas som separata LEI-innehavare om de uppfyller tillräckliga krav för att delta som finansiell motpart som måste rapportera sina transaktioner (enligt EMIR, Dodd-Frank Act eller liknande lagstiftning). T.ex. kan fonder, myndigheter och kommuner som kan ingå oberoende finansiella transaktioner få en LEI.

NordLEI-portalen stöder insändning av data för unika organisationer, t.ex. fonder. Mer information finns på GMEI Utility-portalen i dokumentet med vägledning för fonder (https://www.gmeiutility.org/Attachments/LEI_Funds_Model_20130512.pdf)

DEN LEI-REGISTRERANDES (ANVÄNDARENS) SKYLDIGHETER

Den LEI-registrerande (Användaren) är ansvarig för att referensdata är korrekta. Detta gäller oavsett om den LEI-registrerande (Användaren) ansöker åt sig själv, för en associerad juridisk person eller som ombud. Genom att överföra referensdata garanterar den LEI-registrerande (Användaren) att de är korrekta och tillämpliga beträffande LEI-registreringen.

Den Användare som lämnar in ansökan intygar att han eller hon är en auktoriserad representant för den registrerade juridiska personen, antingen i Användarens roll som anställd eller ledningsperson i företaget, eller som representant för en associerad juridisk person (s.k. primär registrering). I speciella fall kan NordLEI behöva be om ytterligare dokumentation vid behov.

För ombud och representanter som genomför registrering åt en tredje part (s.k. assisterad registrering) ska det finnas korrekt auktorisering, t.ex. fullmakt, allmänna villkor eller motsvarande juridiska mekanismer. Användaren garanterar att sådan auktorisering finns när en LEI-ansökan registreras via NordLEI-webbportalen och/eller massregistrering. NordLEI förbehåller sig rätten att be om ytterligare dokumentation vid behov.

NordLEI förbehåller sig rätten att be om ytterligare skriftlig eller skannad information från LEI-ansökande (Användaren), t.ex. att tillhandahålla dokumentation som bekräftar att en tredje part som utför registrering åt en juridisk person har korrekt auktorisering.

Den registrerande (Användaren) är skyldig att informera NordLEI om alla ändringar gällande en registrerad juridisk person som medför att LEI-referensdata måste ändras beroende på en bolagsrättsliga händelse, t.ex. fusion, upplösning, förvärv eller annan ändring av juridisk status. Detta ska göras fortlöpande och i samband med årligt underhåll och omvalidering av LEI-referensdata.

Den registrerande (Användaren) ska garantera att LEI-ansökan är unik och är även medveten om att varje juridisk person endast kan få en LEI utfärdad. Om Due Diligence-processen visar att en annan LEI har registrerats (eller väntar på att utfärdas) kommer den registrerandes (Användarens) begäran att avvisas. De avgifter som gäller för den ursprungliga LEI-ansökan kommer ändå att tas ut för att täcka det arbete som lagts ner av NordLEI.

NORDLEIS SKYLDIGHETER

NordLEI validerar att de referensdata som angetts av Användaren är fullständiga. Referensdata som skickats av Användaren skickas till GMEI Utility, som utför efterföljande validering beträffande den ansökande juridiska personens existens med offentliga källor, t.ex. företagsregister, offentliga hemsidor och officiella dokument.

NordLEI återkommer till den registrerande (Användaren) om ansökan skulle vara ofullständig eller för att få ytterligare information som stärker den ansökande juridiska personens krav, om offentliga källor inte är tillräckliga.

NordLEI och GMEI Utility vidtar rimliga åtgärder för att kontrollera att ingen LEI tidigare har blivit utfärdad av GMEI Utility eller någon annan LOU för samma juridiska person.

OFFENTLIG INFORMATION

Den LEI-ansökande/överföraren godtar att alla offentliga referensdata som inhämtas och tas emot av NordLEI som en del av registreringen och due diligence-processen omedelbart publiceras och blir sökbar på NordLEIs, GMEI Utilitys och GLEIFs webbportaler, efter vad som är tillämpligt.

Om en representant för en juridisk person skulle finna felaktig eller missvisande information bland NordLEIs offentliga data ska man skicka e-post till support@nordlei.org för att öppna ett ärende.

ALLMÄNT

Dessa Regler och villkor kan uppdateras när som helst. Viktigare ändringar meddelas på NordLEIs hemsida, i avsnittet Newsletter (Nyhetsbrev). Användare av NordLEIs tjänster är juridiskt bundna att alltid efterleva dessa Regler och villkor.

De tjänster som tillhandahålls av NordLEI styrs av svensk lag, och alla juridiska spörsmål ska avgöras i svensk domstol.