Regler och villkor

VERSION 3 MAJ 2022

1. LEVERANS AV TJÄNSTER

Nordic Legal Entity Identifier AB, org. nr 556708-1699, ett svenskt aktiebolag (”NordLEI”) är en ackrediterad lokal operativ enhet (”LOU”) inom Global Legal Entity Identifier System (GLEIS) och leverantör av LEI-tjänster till sina kunder (kallas individuellt ”Användaren”).

GLEIS övervakas och stöds av Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

NordLEI tillhandahåller LEI-tjänster på NordLEI:s webbplats www.nordlei.org och samlar in nödvändiga referensdata (LE-RD) om juridiska personer som krävs för utfärdande av LEI. Utöver detta behåller NordLEI användaruppgifter samt kontakt- och faktureringsdata som gäller den direkta relationen med användaren.

Genom att godkänna dessa villkor och bestämmelser samtycker användaren till behandling av personuppgifter i enlighet med NordLEI:s integritetspolicy www.nordlei.org/privacy-policy (”Integritetspolicy”). Integritetspolicyn omfattar hur NordLEI hanterar och använder personuppgifter samt hur användarintegriteten skyddas vid användning av NordLEI-tjänster.

2. TILLBÖRLIG AKTSAMHET OCH LEI-TILLÄMPLIGHET

Rätten för en entitet att ansöka om och erhålla en LEI definieras i stora drag i rekommendation 8 i LOU-principerna, som finns på www.financialstabilityboard.org/publications/r_120608.pdf. I de flesta fall är tillbörlig aktsamhet-processen för en inkorporerad entitet som är registrerad i ett lokalt handelsregister (eller motsvarande) enkel, med hjälp av offentliga källor. Det kommer dock att förekomma vissa entiteter som vill ansöka om en LEI men som inte är en separat juridisk person enligt lagar och föreskrifter inom dess jurisdiktion. Sådana entiteter kan tillåtas som användare om de uppfyller tillräckliga villkor för att agera som finansiella motparter som är skyldiga att rapportera sina transaktioner (enligt EMIR, Dodd-Frank-lagen eller liknande lagstiftning), t.ex. ensamägare, truster och registrerade samriskprojekt som kan utföra oberoende finansiella transaktioner och som är berättigade att erhålla en LEI.

3. ANVÄNDARENS SKYLDIGHETER

Användaren ansvarar för korrektheten hos LE-RD. Detta gäller oavsett om användaren ansöker för egen räkning, för en kopplad entitet eller i egenskap av agent eller fullmaktshavare. Vid överföring av data garanterar användaren att dessa data är korrekta och tillämpbara inom ramen för LEI-registreringsprocessen. NordLEI förbehåller sig rätten att begära ytterligare dokumentation.

Användaren är skyldig att meddela NordLEI eventuella ändringar i data för en registrerad entitet som kräver ändring av LE-RD på grund av en juridisk person-händelse enligt definitionen i GLEIS (”Legal Entity Events”), med några vägledande exempel som presenteras i bilaga 1 till dessa villkor och bestämmelser, www.nordlei.org/terms-and-conditions-appendix-1. Detta ska ske kontinuerligt och i samband med årlig förnyelse och granskning av LE-RD. NordLEI kan enligt tvingande lag eller enligt interna LOU-kontrollregler åläggas att ändra LE-RD.

Användaren ska säkerställa att LEI-ansökan är unik och är också medveten om att en juridisk person endast kan tilldelas en (1) LEI. Det råder alltså förbud mot att begära en andra LEI hos NordLEI eller någon annan LOU. Om tillbörlig aktsamhet-processen avslöjar att en annan LEI har registrerats (eller väntar på registrering) ska användarens begäran avvisas. Avgifterna för en första LEI-ansökan kommer dock att debiteras för att täcka NordLEI:s arbete.

Användaren ska bevara dokumentet LE-RD och granska det minst en gång per år.

Användarens LE-RD kan bestridas av en tredje part. I ett sådant fall är användaren skyldig att omedelbart och utan dröjsmål stödja NordLEI och förse NordLEI med alla begärda dokument och vidta andra åtgärder, så att NordLEI i sin tur kan uppfylla sitt tjänsteåtagande gentemot GLEIF.

Användaren är medveten om att utfärdandet av en LEI, och årlig förnyelse/granskning av denna, är föremål för krav som fastställs av GLEIF.

Användaren ska betala föreskriven avgift för förnyelse av LEI.

Användaren är medveten om att GLEIF förbehåller sig rätten att begära överföring av en LEI till en annan LOU.

Användaren är medveten om att relaterade LEI under användarens konto kan bli föremål för överföring till NordLEI eller annan samarbetande LOU för att kunna utföra framtida förnyelse.

4. PRISSÄTTNING OCH FAKTURERING

NordLEI tillämpar och debiterar de standardavgifter för kunder som anges nedan.

Priset för inledande LEI-utfärdande eller årlig förnyelse publiceras på prissidan www.nordlei.org/support-pricing och ska erläggas omedelbart efter att användaren har registrerat en beställning. NordLEI kommer att hålla en obetald beställning öppen tills betalning har erhållits eller tills beställningen förfaller efter utebliven betalning. NordLEI skickar orderbekräftelser och kvitton endast i form av PDF-dokument via e-post.

NordLEI kommer inte att behandla utfärdande eller förnyelse av en LEI förrän betalning har erhållits.

NordLEI debiterar mervärdesskatt i enlighet med svenska mervärdesskatteregler för leverans av tjänster inom Sverige, i EU:s medlemsstater och i resten av världen. NordLEI förlitar sig på momsregistreringsnummer och faktureringsdata för den betalande entiteten (”betalaren”) som användaren har registrerat, vilken kan vara en annan entitet än användaren. NordLEI kommer inte att tillhandahålla några ytterligare skatteintyg, momsförfrågningar eller liknande.

Om betalaren är registrerad i en EU-medlemsstat vidtar NordLEI rimliga åtgärder för att säkerställa att EU-momsregistreringsnumret existerar och är giltigt. Om användaren inte kan uppge ett EU-momsregistreringsnummer vid tidpunkten för registreringen debiterar NordLEI full svensk moms i samband med betalning, för närvarande 25 %. Om användaren kan uppvisa ett giltigt EU-momsregistreringsnummer är betalaren skyldig att deklarera moms lokalt i enlighet med principen ”omvänd skattskyldighet”. Orderbekräftelsen och kvittot innehåller all information om moms som behövs inom EU.

Användaren samtycker till elektronisk överföring av orderbekräftelser och kvitton för egen räkning och för de fakturamottagare som registreras på NordLEI-webbplatsen.

Betalaren ska överföra betalning med kort eller banköverföring enligt mottagna orderbekräftelser för att inte försena utfärdandet eller förnyelsen av LEI, och betalaren kan välja att betala utgående från något av de belopp i olika valutor som listas på www.nordlei.org/support-pricing. För att undvika missförstånd definieras full betalning som nettobelopp som överförts till NordLEI efter eventuella skatter, avsändarens bankavgifter, växlingsprovisioner och banköverföringsavgifter.

Om NordLEI inte snabbt har erhållit full betalning enligt orderbekräftelsen förbehåller sig NordLEI rätten att avvisa beställningen.

NordLEI kan revidera sin avgiftsstruktur och ensidigt fastställa och publicera nya avgifter.

5. SKYLDIGHETER FÖR NORDLEI

NordLEI validerar LE-RD som överlämnas av användaren. Detta innebär att kontrollera att den ansökande entiteten existerar, genom att använda offentligt tillgängliga källor, t.ex. företagsregister, offentliga webbplatser och officiella dokument.

Om offentligt tillgängliga källor inte ger tillräcklig information för att bekräfta entitetens giltighet eller om ansökan är ofullständig kontaktar NordLEI användaren för att begära ytterligare information.

NordLEI kommer att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att ingen tidigare LEI har utfärdats av en annan LOU för samma entitet.

Den juridiska personen har rätt att begära överföring av sin LEI till en annan LOU (särskilt utsedd av den), och/eller tillåta en annan LOU att begära sådan överföring för dess räkning.

Efter slutförd LEI-validering av juridisk person-händelser uppdateras LE-RD inom den överenskomna tiden för hantering av bestridanden enligt gällande SLA mellan GLEIF och LOU.

Om användarens LE-RD bestrids av en tredje part kommer NordLEI att informera användaren och validera bestridandet. Bestridandet kan godtas och offentliggöras, korrigeras och offentliggöras eller avvisas.

6. OFFENTLIG INFORMATION

Användaren samtycker till att alla referensdata från offentliga och privata källor som registreras och tas emot av NordLEI som en del av registrerings- och tillbörlig aktsamhet-processen omedelbart publiceras och görs sökbara på NordLEI:s och GLEIF:s webbplatser.

Om en företrädare för en entitet hittar felaktig eller bedräglig information i NordLEI:s offentligt tillgängliga data, vänligen kontakta support@nordlei.org för att initiera en undersökning.

7. GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING

Avtalet som regleras av dessa Villkor och bestämmelser förblir i kraft till dess att antingen användaren eller NordLEI upplöses eller på annat sätt upphör med sin verksamhet (antingen helt eller endast som LOU). Uppsägning ska meddelas skriftligen av den uppsägande parten och ska genomföras när den icke uppsägande parten har erhållit bekräftelse på uppsägningen.

Uppsägning kan ske i händelse av (i) överföring av användarens LEI till en annan LOU eller till GLEIF, (ii) att användaren avsäger sig sin status som juridisk person med en LEI, (iii) återkallande av LEI på grund av att användaren inte uppfyller kraven för förnyelse.

Uppsägning med omedelbar verkan är möjlig i händelse av (i) allvarlig eller upprepad överträdelse av avtalsenliga skyldigheter, där ingen kompensation är möjlig, eller där kompensation har vägrats trots rimlig frist, eller (ii) att NordLEI:s ramavtal med GLEIF sägs upp (utan att något ansvar faller på NordLEI för eventuella skador som orsakas av en sådan uppsägning).

8. ALLMÄNT

NordLEI:s återbetalningspolicy finns tillgänglig på www.nordlei.org/refund-policy.

Dessa villkor och bestämmelser kan uppdateras när som helst. Ändringar meddelas användaren vid inloggning på NordLEI:s webbplats. Användare av NordLEI:s tjänster är juridiskt skyldiga att alltid följa dessa villkor och bestämmelser.

Dessa villkor och bestämmelser, tillsammans med eventuella bilagor till dessa, är i original avfattade på engelska. Om det finns skillnader i innebörd mellan den engelska originalversionen och en översättning av den, ska den engelska originalversionen tillämpas. All kommunikation enligt dessa villkor och bestämmelser ska ske på engelska.

De tjänster som tillhandahålls av NordLEI regleras av svensk lag och eventuella rättsliga förfaranden kommer uteslutande att hanteras vid svensk domstol.