Regler och villkor

VERSION 22 SEPTEMBER 2021
1. SERVICE LEVERANS

Nordic Legal Entity Identifier AB, org. nr 556708-1699 (”NordLEI”) är en godkänd LOU (Legal Operating Unit) av Global Legal Entity Identifier System (GLEIS) och leverantör av LEI-tjänster till Norden och Baltikum till LEI-registranter (”Användare”).

NordLEI kommer att utföra LEI-registreringar och underhåll genom NordLEI:s webbportal (www.nordlei.org) och/eller massöverföringstjänster. NordLEI-portalen uppfyller alla obligatoriska fält (referensdata) som krävs för LEI -registrering. Utöver detta behåller NordLEI användarkonton och faktureringsdata relaterade till förhållandet till användaren.

Vår integritetspolicy innehåller information om hur vi hanterar och använder personuppgifter och hur vi skyddar din integritet när du använder våra tjänster. Genom att godkänna dessa villkor godkänner du behandlingen av personuppgifter enligt vår integritetspolicy.

Om det finns meningsskiljaktigheter mellan originalversionen på engelska och en översättning av dessa användarvillkor, ska den engelska versionen ha tolkningsföreträde.

2. PRIS OCH FAKTURERING

NordLEI tar ut standardavgifterna för kunder enligt nedan.

Priset för en första LEI-registrering eller en årlig LEI-förnyelse via NordLEI publiceras på www.nordlei.org/support-pricing och kommer att betalas omedelbart efter att Användaren har registrerat en beställning. Som längst kommer NordLEI att hålla en obetald order öppen i 30 dagar, efter vilket ordern automatiskt anses ha upphört att gälla. NordLEI skickar endast orderbekräftelser och kvitton som PDF-dokument via e-post till Användaren. Innan underhållstiden på 12 månader har löpt ut kommer NordLEI att kontakta Användaren för att påminna om behovet av att förnya LEI-numret.

Om ett LEI inte förnyas, förfaller det och kommer inte längre att vara giltigt för lagstadgad rapportering och annan användning. Den europeiska tillsynsmyndigheten ESMA har den 24 oktober 2014 förtydligat att ett LEI som inte är förnyat och underhålls inte kommer att accepteras för transaktionsrapporteringsändamål enligt EMIR.

NordLEI kommer att fakturera moms när det är tillämpligt, i enlighet med svenska momsregler för tillhandahållande av tjänster inom Sverige, EU och för resten av världen. NordLEI kommer att förlita sig på momsnumret och faktureringsdata för den betalande enheten ('Betalaren') som Användaren har registrerat, vilket kan skilja sig från LEI-innehavaren. NordLEI tillhandahåller inga ytterligare skatteintyg, momsfrågor eller liknande.

Om Betalaren är registrerad i ett EU -land kommer NordLEI att göra rimliga ansträngningar för att validera att EU-momsnumret finns och är giltigt. Om Användaren inte kan uppge ett EU-momsnummer vid registreringen kommer NordLEI att hålla inne och ta ut full svensk moms vid betalning, för närvarande 25 %. Om Användaren kan ange ett giltigt EU-momsnummer är Betalaren ansvarig för att deklarera moms lokalt enligt den så kallade principen om 'Reversed Charge'. Orderbekräftelsen och kvittot kommer att innehålla all den EU-momsinformation som behövs.

Användaren godkänner elektronisk överföring av orderbekräftelser och kvitton och för alla faktureringsmottagare som den registrerar i NordLEI-portalen eller i massfilprocessen.

Betalaren ska betala omedelbart enligt mottagna orderbekräftelser för att inte fördröja LEI -utfärdande eller förnyelse. Betalaren kan välja att betala i någon av följande valutor: USD, EUR, SEK, DKK, GBP eller NOK. För att undvika missförstånd definieras ”full betalning” som det nettobelopp som överförs till NordLEI efter eventuella skatter, avsändares bankavgifter, valutakommissioner och interbankavgifter.

Om NordLEI inte har fått full betalning enligt orderbekräftelsen, förbehåller NordLEI sig rätten att radera beställningen.

Alla orderbekräftelser och kvitton skickas av NordLEI som PDF-dokument per e-post. Kvitton kommer innehålla faktureringsdata och detaljer som Användaren har angett vid registreringen med hjälp av NordLEI-portalen eller massbehandlingsmall.

NordLEI granskar årligen sin prissättningsmodell och förbehåller sig rätten att ensidigt bestämma nya avgifter.

3. DUE DILIGENCE OCH LEI -TILLÄMPLIGHET

Rätten för en enhet att ansöka om LEI-nummer definieras i rekommendation 8 i LOU -principerna, tillgänglig på http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_120608.pdf. I de flesta fall kommer due diligence-processen för en enhet som är registrerad i ett lokalt handelsregister (eller motsvarande) att vara enkel med hjälp av offentliga källor. Det kommer dock att finnas vissa enheter som vill ansöka om LEI som inte har en separat juridisk person enligt reglerna i dess jurisdiktion. Dessa kan tillåtas som separata LEI-innehavare om de uppfyller tillräckliga villkor för att delta som finansiella motparter som krävs för att rapportera sina transaktioner (enligt EMIR, Dodd-Frank Act eller liknande lagstiftning), t.ex. fonder, statliga myndigheter och kommuner som kan ingå oberoende finansiella transaktioner och som är berättigade att få LEI-nummer.

4. ANVÄNDARENS SKYLDIGHETER

Användaren ansvarar för riktigheten i referensdatan. Detta gäller oavsett om Användaren ansöker för egen räkning, för ett koncernbolag eller i agentförhållanden. Vid överföring av referensdata garanterar Användaren att datan är korrekt inom ramen för LEI -registreringsprocessen.

Användaren som utför ansökan garanterar att denne är en auktoriserad företrädare för den registrerade enheten, antingen i Användarens roll som anställd eller tjänsteman i företaget, eller som agerar på ett koncernbolags vägnar (så kallad Primärregistrering). I särskilda fall kan NordLEI behöva begära ytterligare dokumentation.

För agenter och representanter som utför registrering för en tredjepartsenhet (så kallad Assisterad Registrering) ska det finnas korrekt dokumentation i form av t.ex. fullmakt, allmänna villkor eller motsvarande. Användaren garanterar att denne innehar sådan dokumentation när de ansöker om LEI-nummer i NordLEI-portalen och/eller bulkprocessen. NordLEI har rätt att begära ytterligare dokumentation.

Användaren ska tillse att LEI-ansökan är unik och är medveten om att varje juridisk person endast kan inneha ett (1) LEI-nummer, det vill säga det föreligger ett förbud att begära ett andra LEI hos NordLEI eller någon annan LOU. Skulle due diligence-processen påvisa att ett annan LEI-nummer har registrerats (eller är i processen att registreras) kommer Användarens begäran att avslås. Avgifterna för en första LEI-ansökan kommer dock att tas ut för att täcka NordLEI:s kostnader.

All information som lämnas, och ansökningar och förfrågningar som skickas in till NordLEI måste lämnas av den juridiska enhetens auktoriserade firmatecknare och vara vederbörligen daterade och undertecknade.

Användaren ska granska LE-RD minst en (1) gång per år för att verifiera dess riktighet.

Användaren är medveten om att utfärdandet av ett LEI och dess årliga förnyelse är föremål för krav som fastställts av GLEIF.

Användaren ska göra en årlig betalning för förlängning och förnyelse av LEI.

Användaren är medveten om att GLEIF förbehåller sig rätten att begära överföring av din LEI till en annan LOU.

Användaren är medveten om att NordLEI kan krävas av obligatorisk lag eller interna LOU-kontroller för att ändra din LE-RD.

5. NORDLEI:s SKYLDIGHETER

NordLEI ska bekräfta att referensdata från Användaren är fullständig. Det innebär att kontrollera att den ansökande enheten existerar genom att söka i offentligt tillgängliga källor, till exempel företagsregisterdatabaser, offentliga hemsidor och officiella dokument.

NordLEI ska återkomma till Användaren vid ofullständiga ansökningar eller för att efterfråga ytterligare information för att bekräfta enhetens existens, när offentligt tillgängliga källor inte räcker till.

NordLEI ska göra rimliga ansträngningar för att säkerställa att inget tidigare LEI har utfärdats av en annan LOU för samma enhet.

Användaren har rätt att begära överföring av sitt LEI till en annan LOU (särskilt utsedd av Användaren), och/eller tillåta en annan LOU att begära en sådan överföring för dess räkning. Inga avgifter kommer att debiteras vid sådan överföring.

Din LE-RD kan utmanas (Eng. Challenged) av en tredje part. I sådana fall kommer NordLEI att informera Användaren och validera utmaningen. Utmaningen kan accepteras och publiceras, korrigeras och publiceras eller avvisas.

6. OFFENTLIG INFORMATION

LEI-sökanden/överlåtaren godkänner att all offentliga referensdata som inhämtas och tas emot av NordLEI som en del av registrerings- och due diligence-processen omedelbart kommer att publiceras och bli sökbar på NordLEI:s och GLEIF:s respektive webbportaler.

Om en företrädare för en enhet finner felaktigheter i NordLEIs offentliga data, skicka ett e-postmeddelande till support@nordlei.org för att initiera en förfrågan att ändra felaktiga data.

7. AVTALSPERIOD OCH UPPSÄGNING

Avtalet som regleras av dessa användarvillkor gäller tills antingen Användaren eller NordLEI upplöses eller på annat sätt upphör att existera (antingen som juridisk person eller som LOU). Meddelande om uppsägning ska lämnas skriftligen av den uppsägande parten till den icke-uppsägande parten.

Uppsägning ska vara möjlig (i) vid överföring av Användarens LEI till en annan LOU eller till GLEIF, (ii) om Användaren överger sin status som juridisk person med ett LEI, (iii) om Användaren förlorar sitt LEI på grund av att denne inte uppfyller kraven under omvalidering.

Uppsägning med omedelbar verkan är möjlig i händelse av (i) allvarlig eller upprepad överträdelse av avtalsenliga skyldigheter, vilka inte går att läka, eller (ii) i händelse av att huvudavtalet mellan NordLEI och GLEIF upphör (NordLEI har inget ansvar för eventuella skador som orsakas av sådan uppsägning).

8. ALLMÄNT

NordLEI:s återbetalningspolicy kan nås på www.nordlei.org/refund-policy .

Dessa villkor kan när som helst komma att uppdateras. Väsentliga förändringar kommer att kommuniceras på NordLEI:s hemsida. Användarna av NordLEI:s tjänster är skyldiga att alltid följa dessa användarvillkor.

Dessa användarvillkor, tillsammans med eventuella bilagor, ska ingås på engelska. Om det finns meningsskiljaktigheter mellan originalversionen på engelska och en översättning av dessa användarvillkor, ska den engelska versionen ha tolkningsföreträde. Alla meddelanden enligt dessa villkor ska göras på engelska.

Tjänsterna som tillhandahålls av NordLEI regleras av svensk lag och eventuella rättsliga förfaranden ska prövas i svensk domstol.