Regler och villkor

VERSION 23 NOVEMBER 2023
1. INLEDNING

Nordic Legal Entity Identifier AB, org. nr 556708-1699, ett svenskt aktiebolag (nedan kallat "NordLEI") är en ackrediterad lokal operativ enhet (nedan kallad "LOU") inom Global Legal Entity Identifier System ("GLEIS") och leverantör av LEI-tjänster till sina kunder (kallas individuellt "Användaren") i de jurisdiktioner som anges på www.gleif.org och i jurisdiktioner som inte omfattas av NordLEI:s ackreditering av LOU genom partnerskap med utvalda ackrediterade LOU (tillsammans "Tjänsterna"). Användaren ska hänvisa till den juridiska person som ansöker om ett enskilt LEI för egen räkning, för en anknuten entitet eller när den företräder en annan entitet (t.ex. i egenskap av agent eller fullmaktshavare). NordLEI är också ackrediterat för registrering av investeringsfonder i GLEIS enligt ROC Policy on Fund Relationships.

GLEIS står under tillsyn av Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Referensdata för LEI och juridiska personer blir offentliga data, som publiceras i det globala LEI Index som finns på www.gleif.org.

Dessa Allmänna villkor gäller för alla konton och LEI i NordLEI-portalen.

2. LEVERANS AV TJÄNSTER

NordLEI tillhandahåller Tjänsterna på NordLEI:s webbplats nordlei.org, där Användaren skapar ett konto. Med kontot kan Användaren registrera nya LEI och förnya eller överföra befintliga LEI. För att kunna använda Tjänsterna måste Användaren tillhandahålla erforderliga referensuppgifter för juridiska personer ("LE-RD") som är nödvändiga för en LEI. Dessutom sparar NordLEI användaruppgifter, kontaktuppgifter och faktureringsuppgifter som gäller den direkta relationen med Användaren.

De Tjänster innehållandes personuppgiftsbehandling för vilka vi ensamt bestämmer ändamål och medel tillhandahålls av oss som personuppgiftsansvariga. NordLEI behandlar alla personuppgifter i enlighet med NordLEI:s integritetspolicy nordlei.org/privacy-policy ("Integritetspolicyn"). Integritetspolicyn omfattar hur NordLEI hanterar och använder personuppgifter samt hur personlig integritet skyddas vid användning av Tjänsterna. Genom att godkänna dessa Allmänna villkor bekräftar Användaren att den tagit del av och förstått vår Integritetspolicy.

De Tjänster innehållandes personuppgiftsbehandling som utförs för annans räkning tillhandahålls av oss i egenskap som personuppgiftsbiträde. För mer information om hur vi behandlar personuppgifter som personuppgiftsbiträden, vänligen kontakta oss på de kontaktuppgifter som återfinns i Integritetspolicyn.

När du använder våra Tjänster tillämpas cookies. Information om hur vi använder cookies finns i vår Cookiepolicy, tillgänglig på vår webbplats.

Förutom ettåriga produkter erbjuder NordLEI även möjligheten att köpa fleråriga förnyelser av LEI ("Fleråriga produkter"). För efterföljande år av en Flerårig produkt som köpts kommer NordLEI automatiskt att uppdatera LEI mot ändringar som gjorts i relevanta lokala handelsregister.

Om den juridiska personen skulle upphöra att existera, gå i konkurs eller liknande kommer det inte att ske någon återbetalning, varken helt eller delvis.

3. LEI-TILLÄMPLIGHET OCH VALIDERING

Rätten för en juridisk person att ansöka om och ta emot en LEI definieras generellt i rekommendation 8 av LOU-principerna, som finns på www.financialstabilityboard.org/publications/r_120608.pdf. I de flesta fall är valideringsprocessen för juridiska personer som är registrerade i ett lokalt handelsregister (eller motsvarande) enkel med hjälp av offentliga källor. I vissa fall erkänns dock inte entiteter som självständig juridisk person. Sådana entiteter kan godkännas för LEI om de uppfyller vissa villkor för att delta som finansiella motparter som är skyldiga att rapportera sina transaktioner (enligt EMIR, MiFIR eller liknande lagstiftning), t.ex. ensamägare, truster och registrerade samriskprojekt som kan utföra oberoende finansiella transaktioner.

4. ANVÄNDARENS SKYLDIGHETER

Användaren, när den agerar för en annan juridisk person, garanterar att den är vederbörligen auktoriserad att representera den juridiska personen i alla avseenden i frågor om LEI.

Användaren ansvarar för riktigheten av LE-referensdata och andra entitetsdata som uppges för NordLEI. Vid överföring av data garanterar användaren dess korrekthet och tillämplighet inom ramen för LEI-registreringsprocessen. NordLEI förbehåller sig rätten att begära ytterligare dokumentation eller data.

Användaren ska på begäran tillhandahålla eller granska LE-referensdata. Användaren är skyldig att anmäla alla ändringar av en registrerad juridisk person som kommer att kräva ändring av LE-referensdata på grund av en juridisk person-händelse enligt definitionen i GLEIS ("Juridisk person-händelser") till NordLEI. I bilaga 1 till dessa allmänna villkor presenteras några vägledande exempel, nordlei.org/terms-and-conditions-appendix-1. Detta bör ske fortlöpande och i samband med eventuell granskning av LE-referensdata. NordLEI kan enligt tvingande lag eller enligt interna LOU-kontrollregler vara skyldigt att ändra LE-referensdata.

För Fleråriga produkter kan NordLEI årligen kontakta Användaren för att få bekräftat huruvida LE-referensdata är korrekta och fortfarande giltiga. Om NordLEI inte kan bekräfta att LE-referensdata är uppdaterade och korrekta förbehåller sig NordLEI rätten att avvakta med förnyelsen av aktuell LEI tills en sådan bekräftelse är möjlig. Fleråriga produkter betalas vid beställning. Det finns ingen rätt till annullering eller återbetalning efter att beställningen har gjorts.

Användaren ska säkerställa att LEI-ansökan är unik och är också medveten om att varje juridisk person endast kan tilldelas en (1) LEI. Det är således förbjudet att begära en andra LEI hos NordLEI eller någon annan LOU. Om valideringsprocessen avslöjar att en annan LEI har registrerats (eller väntar på registrering) ska Användarens begäran avvisas.

Användaren, i egenskap av sig själv och av alla juridiska personer som Användaren representerar, dess undertecknande individer och alla andra personer relaterade till data som kommer att ingå i LE-referensdata, överför härmed alla rättigheter som krävs för publicering av LE-referensdata inom GLEIS till NordLEI.

LE-referensdata kan bestridas av tredje part. I ett sådant fall är Användaren skyldig att omedelbart och utan dröjsmål biträda NordLEI och förse NordLEI med alla begärda dokument, data och andra åtgärder, så att NordLEI i sin tur kan uppfylla sina eller sin partners tjänsteåtagande gentemot GLEIF.

Användaren är medveten om att all information och alla ansökningar och förfrågningar som lämnas in till LOU måste lämnas in av behöriga företrädare av Användaren och den representerade juridiska personen, och vederbörligen daterad och undertecknad (fysisk namnteckning eller genom rättsligt giltig digital signatur), med intygande av myndigheterna för det enskilda undertecknandet av avtalet för den juridiska personens räkning. Användaren är medveten om att GLEIF förbehåller sig rätten att begära överföring av en LEI till en annan LOU.

Användaren är medveten om att relaterade LEI under Användarens konto kan bli föremål för överföring till NordLEI eller annan samarbetande LOU för att kunna utföra framtida förnyelse.

5. PRISSÄTTNING OCH FAKTURERING

Avgifterna för Tjänster publiceras i prislistan på nordlei.org/support-pricing och ska betalas omedelbart efter att Användaren har registrerat en beställning. Den betalande entiteten ("Betalaren") – som inte behöver vara densamma som Användaren – ska genomföra betalning med kort eller kreditöverföring för att inte försena utfärdande eller förnyande av LEI. Betalning kan göras i vald valuta i kassan. Till undvikande av missförstånd definieras full betalning som nettobelopp som överförts till NordLEI efter eventuella skatter, avsändarens bankavgifter, växlingsprovisioner och banköverföringsavgifter. NordLEI kommer att hålla en obetald beställning öppen tills betalning har mottagits eller tills beställningen förfaller på grund av utebliven betalning. NordLEI kommer inte att utfärda eller förnya LEI förrän full betalning har mottagits. Om NordLEI inte inom snar tid har erhållit full betalning enligt orderbekräftelsen förbehåller sig NordLEI rätten att avvisa beställningen.

NordLEI tillämpar den mervärdesskatt som bedöms vara i enlighet med svenska momsregler för tillhandahållande av Tjänster inom Sverige, i EU:s medlemsstater och i resten av världen. NordLEI tillämpar VAT-nummer och faktureringsuppgifter för den Betalare som Användaren har registrerat, vilken inte behöver vara densamma som Användaren. NordLEI tillhandahåller inte några skatteintyg, momsförfrågningar eller liknande.

Om Betalaren är registrerad i en EU-medlemsstat kommer NordLEI att vidta rimliga åtgärder för att bekräfta att ett EU-VAT-nummer finns och är giltigt. Om Användaren inte kan uppge ett EU-VAT-nummer vid tidpunkten för registreringen, kommer NordLEI att innehålla och debitera full svensk moms vid betalning, för närvarande 25 %. Om Användaren kan tillhandahålla ett giltigt EU-VAT-nummer är Betalaren skyldig att deklarera moms lokalt enligt den så kallade principen om omvänd skattskyldighet. Orderbekräftelsen och kvittot innehåller all nödvändig information om EU-moms.

Alla orderbekräftelser och kvitton skickas av NordLEI som PDF-dokument via e-post. Kvittot innehåller de faktureringsuppgifter och faktureringsmottagare som Användaren har registrerat vid tidpunkten för registreringen i NordLEI:s internetportal eller i batchprocessen. Användaren accepterar, för egen räkning, samt alla juridiska personer som Användaren representerar, inklusive den registrerade fakturamottagaren, användning av elektronisk överföring av orderbekräftelser och kvitton.

Samtliga avgifter som anges i prislistan kan bli föremål för revidering av NordLEI, varvid NordLEI kan höja eller ändra varje sådan avgift. För en aktiv Användare gäller de nya avgifterna för den kommande perioden, om eller när LEI förnyas.

6. SKYLDIGHETER FÖR NORDLEI

NordLEI validerar den referensdata om entiteten som tillhandahållits av Användaren. Valideringen inkluderar bl.a. att kontrollera att den sökande entiteten existerar som juridisk person, genom att använda offentligt tillgängliga källor, t.ex. handelsregister, offentliga webbplatser och officiella dokument.

Vid behov kommer NordLEI att meddela Användaren om eventuella ofullständiga ansökningar eller söka ytterligare information för att verifiera entitetens giltighet, när offentligt tillgängliga källor inte räcker. Användaren måste på uppmaning lämna den begärda informationen till NordLEI.

NordLEI kommer att göra rimliga ansträngningar för att säkerställa att ingen tidigare LEI har utfärdats av en annan LOU för samma entitet.

Användaren eller en registrerad juridisk person har rätt att begära överföring av sin LEI till en annan LOU (särskilt utsedd av innehavaren), och/eller tillåta en annan LOU att begära sådan överföring för dess räkning. NordLEI tar inte ut några avgifter för sådan överföring.

Efter slutförd LEI-validering av juridisk person-händelser uppdateras LE-referensuppgifterna inom den överenskomna tiden för hantering av bestridanden, enligt gällande SLA mellan GLEIF och LOU.

Om LE-referensdata bestrids av tredje part kommer NordLEI att informera Användaren och bekräfta bestridandet. Bestridandet kan godtas och offentliggöras eller avslås.

7. ANSVARSBEGRÄNSNING

Användaren är, för sig eller för den juridiska person som Användaren representerar, ensamt ansvarig för de resultat som erhålls från användningen av Tjänsterna och för de eventuella slutsatser som dras med anledning därav. NordLEI har inte något ansvar för skada som orsakas av fel eller utelämnanden i information eller skript som tillhandahålls NordLEI av Användaren i samband med användning av Tjänsterna.

NordLEI:s ansvar gentemot Användaren, eller den juridiska person som Användaren representerar, för eventuell förlust, inklusive förlust av vinst, kostnad, fordran, ansvar eller utgifter eller rimliga advokatarvoden, som härrör från eller är relaterade till användningen av Tjänsterna ska inte överstiga ett belopp som motsvarar ett hundra (100) procent av den avgift som betalats för Tjänsten under de föregående tolv (12) månaderna. Denna begränsning är kumulativ och kommer inte att ökas av förekomsten av mer än en incident eller ersättningsanspråk. NordLEI ska under inga omständigheter vara ansvarigt gentemot Användaren, eller den juridiska person som Användaren representerar, för några indirekta, speciella, följdskador eller utdömda böter, viten eller liknande.

8. OFFENTLIG INFORMATION

Användaren bekräftar att alla referensdata från offentliga och privata källor som registreras och tas emot av NordLEI eller NordLEI:s partner som en del av registrerings- och valideringsprocessen omedelbart publiceras och görs sökbara på NordLEI:s och GLEIF:s webbplatser, om de inkluderas i LE-referensdata.

Om en företrädare för en registrerad juridisk person hittar felaktig eller bedräglig information i NordLEI:s offentligt tillgängliga data, vänligen kontakta support@nordlei.org för att initiera en undersökning.

9. GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNINGSTID

Avtalet som regleras av dessa Allmänna villkor gäller till dess att antingen Användaren eller NordLEI upplöses eller på annat sätt upphör med sin verksamhet (antingen helt eller, som i NordLEI:s fall, endast som LOU). Uppsägning ska meddelas skriftligen av den uppsägande parten och ska genomföras när den icke uppsägande parten har bekräftat uppsägningen.

Med förbehåll för uppsägning inlämnad av endera parten, är uppsägning möjlig i händelse av en överföring av LEI (av användaren, eller den juridiska person som representeras av användaren) till en annan LOU eller till GLEIF. Uppsägningen träder i kraft dagen för slutförd överföring och begränsas till avtalet om den specifika överförda LEI.

Med förbehåll för uppsägning inlämnad av NordLEI, är uppsägning med omedelbar verkan möjlig i händelse av (i) att användaren överger sin status som juridisk person med en LEI, eller (ii) LEI annulleras på grund av att Användaren inte uppfylle kraven i samband med förnyelse.

Med förbehåll för uppsägning som lämnats in av endera parten, är uppsägning med omedelbar verkan möjlig i händelse av (i) allvarlig eller upprepad överträdelse av avtalsförpliktelser, för vilka ingen kompensation är möjlig, eller kompensation har vägrats trots rimlig frist, (ii) om NordLEI:s ramavtal med GLEIF sägs upp (NordLEI åtar sig inget ansvar för eventuella skador som orsakats av en sådan uppsägning).

10. ALLMÄNT

Dessa Allmänna villkor kan revideras av NordLEI när som helst. Ändringar meddelas Användaren vid inloggning på NordLEI:s webbplats. Användare av NordLEI:s Tjänster är juridiskt skyldiga att alltid följa gällande Allmänna villkor.

Dessa Allmänna villkor, tillsammans med eventuella bilagor, är i original avfattade på engelska. Om det finns skillnader i innebörd mellan den engelska originalversionen och en översättning av den har den engelska originalversionen företräde. All kommunikation enligt dessa Allmänna villkor ska ske på engelska.

De Tjänster som tillhandahålls av NordLEI regleras av svensk lag och eventuella rättsliga förfaranden kommer uteslutande att hanteras vid svensk domstol.