LEI-krav för bolag med kapitalförsäkring

Den 1 juli 2023 kommer nya LEI krav för bolag med kapitalförsäkring. Det förväntas få stor påverkan på samtliga bolag som ännu inte har skaffat en LEI kod.

Den 1 juli 2023 kommer nya LEI krav för bolag med kapitalförsäkring. Det förväntas få stor påverkan på samtliga bolag som ännu inte har skaffat en LEI kod. 

Svenska banker och värdepappersinstitut har ett ansvar att rapportera alla transaktioner de genomför, antingen för egen del eller för en kunds räkning, i finansiella instrument såsom aktier, obligationer och derivat. Denna transaktionsdata är nödvändig för Finansinspektionen och andra berättigade myndigheter i syfte att övervaka värdepappersmarknaden och undersöka eventuellt misstänkt marknadsmissbruk. Målet är att garantera en rättvis och välstrukturerad handel.

Från och med den 3 januari 2018, trädde nya regler i kraft för värdepappersmarknaden (Mifid 2/Mifir), vilket bland annat innebär att alla som utför transaktioner, vare sig de är fysiska eller juridiska personer, behöver kunna identifieras i transaktionsrapporteringen.

NordLEI är baserat i Sverige och har registrerat snart 170000 LEI koder sedan år 2014.
Det gör oss till den ledande aktören inom LEI i Skandinavien.

kontakta oss

NordLEI:s kommentar

För att Finansinspektionen effektivt ska kunna genomföra undersökningar om potentiellt marknadsmissbruk genom analys av transaktionsdata, är det nödvändigt att den slutliga kunden kan identifieras i transaktionsrapporten. I fall där kunden inte är den som fattar investeringsbeslut, behövs också identifiering av den som faktiskt fattade beslutet. Det betyder att juridiska personer som innehar kapitalförsäkringar måste identifieras med ett LEI (Legal Entity Identifier) som beslutsfattare för transaktionen. Försäkringsbolaget, som formellt äger de finansiella instrumenten placerade inom kapitalförsäkringen, ska fortsätta att identifieras med dess LEI som köpare/säljare i dessa rapporter.

I ljuset av tidigare meddelanden från Finansinspektionen, där undantag beviljats för juridiska personer som endast handlar i kapitalförsäkringar, kommer nu detta LEI krav att införas på följande sätt: 

Från och med 1 juli 2023 kommer alla juridiska personer som handlar i kapitalförsäkringar att behöva identifieras med LEI som beslutsfattare för transaktionen. Detta gäller dock inte befintliga försäkringskunder utan LEI där transaktionen utförs för att helt eller delvis avsluta positioner som etablerats före detta datum.

Om Leikoder

Legal Entity Identifier (LEI)-koder är ett universellt, internationellt standardiserat och unikt identifieringssystem för juridiska enheter. Samtliga LEI koder är unika för varje enskild juridiska enheter, oavsett var de är registrerade. 

LEI koder är utformade för att öka transparensen i den globala finansmarknaden genom att erbjuda klara och entydiga uppgifter om juridiska enheter som är involverade i finansiella transaktioner. En LEI kod består av 20 alfanumeriska tecken och följer ISO 17442 standarden. 

Dessa koder hjälper till att identifiera motparter i finansiella transaktioner, vilket minskar risken för fel och förenklar förfarandet vid överenskommelser. De är en central del i efterlevnadsprocesser och för att förbättra riskhanteringen inom finansiella institutioner.

Om NordLEI

NordLEI är en den enda utfärdaren av Legal Entity Identifier-koder baserad i Sverige. Sedan 2014 har NordLEI levererat högkvalitativa leikoder till kunder inom ett brett spektrum av branscher. Med ett engagemang för datasäkerhet och under tillsyn av Integritetsmyndigheten (IMY), f.d. Datainspektionen håller NordLEI dina uppgifter säkra och i trygga händer.

Registrera ny LEI

679 SEK/år *
* LEI-registrering, 5 år