Frågor och svar

Vad är en LEI?

En LEI (Legal Entity Identifier) är ett unikt, konsekvent ID för motparter i finansiella transaktioner.

I Europa är införandet av LEI huvudsakligen relaterat till EMIR-reformen och införandet av rapporteringskravet från och med 12 februari 2014 gällande för båda parter i ett OTC-derivat. Från och med 3 januari 2018 utökas obligatorisk användning av LEI till transaktionsrapportering av vissa finansiella instrument under MiFID II/MiFIR.

Att upprätta ett globalt LEI-system är kritisk för att förbättra mätning och övervakning av systemrisker. Globala, standardiserade LEI gör det möjligt för myndigheter och organisationer att mer effektivt mäta och hantera motparters exponering, samtidigt som man löser långvariga frågor om global identifiering av juridiska personer.

LEI är en unik alfanumerisk kod på 20 tecken, definierad enligt standarden ISO 17442. Formatet för en LEI är alltid 18 alfanumeriska tecken [A-Z, 0-9] följda av 2 kontrollsiffror.

Förutom format, kontrollsiffrorna och de 4 första tecknen som identifierar LOU-utfärdaren har en LEI ingen inneboende logik eller 'inbäddad information', och har utformats så att det inte går att utläsa någon information om LEI-innehavaren genom att studera dess LEI.

Hur uttalas LEI?

Vi föreslår att LEI på engelska uttalas 'L-E-I' istället för 'lei', och i bestämd form alltså 'an LEI', inte 'a LEI'. På svenska är det däremot naturligare att uttala det 'lei'. I skrift är det, liksom andra initialförkortningar, oböjligt.

Även om vissa pre-LOU har valt att beteckna utfärdade LEI med ett speciellt namn, t.ex. GEI eller IEI, har NordLEI valt att för enkelhetens skull behålla namnet LEI.

Vilken roll har NordLEI?

NordLEI är en LEI-tjänsteleverantör för Norden och Baltikum. NordLEI tillhandahåller assisterad och direkt registrering antingen via NordLEI-webbportalen eller genom massbehandling av XLS-filer. NordLEI drivs i samarbete med en godkänd pre-LOU, GMEI Utility.

Under tiden kommer NordLEI att ansöka om att bli en ackrediterad LOU som drivs med eget prefix. Nyheter om denna process kommer att meddelas separat.

Vem måste ansöka om en LEI

För marknadsdeltagare som är organiserade eller aktiva inom EU måste från den 12 februari 2014 alla parter i transaktioner gällande OTC-derivat ha en LEI, för att uppfylla rapporteringskravet enligt EMIR. Denna LEI kommer att användas för att unikt och otvetydigt identifiera parten.

Definitionen av derivattransaktioner är bred, och gäller oavsett om transaktionen gått via en börs (börshandlat derivat) eller över disk (OTC). Alla transaktioner måste rapporteras, även om de kanske överlappar befintlig rapportering enligt MiFID I.

Vissa EEA-länder, t.ex. Island och Norge, förväntas införa lokal lagstiftning som motsvarar EMIR under 2016.

Eftersom båda parter måste rapportera under EMIR måste LEI utväxlas mellan parterna före rapportering. Därför uppmanar vi LEI-ansökande att lämna in sina LEI-begäran snarast och att informera alla motparter inom handel och banker separat.

Vad är formatet för en LEI?

Det kodtilldelningsschema som bekräftats av FSB är:

Tecken 1-4: Ett fyrställigt prefix som är unikt för varje LOU
Tecken 5-6: Två reserverade tecken som angetts till noll
Tecken 7-18: Den del av koden som är specifik för den juridiska personen, och som tilldelas av LOU enligt transparent, sund och robust tilldelningspolicy
Tecken 19-20: Två kontrollsiffror enligt standarden ISO 17442
En uppdaterad lista av bekräftade pre-LOU finns på:

http://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20130318.pdf

Hur kontaktar jag NordLEI för att ansöka om LEI?

Online-registrering på NordLEIs internetportal är det normala sättet att påbörja processen.

Om du har behov av massregistrering kontaktar du info@nordlei.org för att få mer information.

Vilka avgifter tar NordLEI ut

Varje ny LEI-begäran, inklusive det första årets underhåll, har en administrativ avgift på 117 USD + tillämplig moms. Den årliga underhållsavgiften är för närvarande 97 USD + tillämplig moms. NordLEI använder samma prissättning som GMEI Utility. Läs mer om prissättningen på sidan om prissättning.

Betalning sker genom banköverföring. NordLEI startar ansökningsprocessen så fort fullständig betalning för ordern tagits emot och registrerats, och tilldelad LEI meddelas den registrerande när den juridiska personens referensdata har validerats. Normalt slutförs en första registrering eller underhåll av en LEI inom 5-7 dagar efter att fullständig betalning tagits emot.

Hur verifierar ni om den sökande redan har fått en LEI så att ni inte utfärdar en dubblett, antingen i er egen databas eller i en databas som tillhör en annan LOU

Alla NordLEI-relaterade ansökningar och utfärdade LEI lagras i GMEI Utilitys och NordLEIs systemdatabaser. Alla data data som kommer att vara tillgängliga och överföras mellan LOU kommer också att lagras och fortlöpande uppdateras i NordLEIs systemdatabaser.

När en ansökan har registrerats och godtagits via internetportalen körs en jämförelse av GMEI Utility.

Om en möjlig dubblett skulle identifieras kommer någon ansvarig på NordLEI automatiskt att underrättas, och ta över undersökning och lösning av ärendet. Den sökande kommer naturligtvis i sådana fall att kontaktas och tillfrågas.

Vid vilket skede i valideringen utfärdas LEI så att den kan användas i rapportering?

När valideringen är klar. Den som registrerat ärendet får ett e-postmeddelande om att en LEI har utfärdats.

Finns ej eller delvis validerade LEI tillgängliga för allmänheten?

Ja, så snart en LEI-ansökan startas är den offentlig handling. Detta för att säkerställa att relevanta data är tillgängliga mellan pre-LOU för att minimera risken för dubblerade LEI.

Hur lång tid förväntar ni er att följande steg i valideringen normalt ska ta:
  • Kontrollera att rätt formulär har tagits emot: omedelbart.
  • Kontrollera att en auktoriserad representant har skickat ansökan: för en självregistrerad ansökan görs detta omedelbart. Om frågor skulle uppstå kommer någon på NordLEI att kontakta sökanden.
  • Massbehandling: normalt kommer den XLS-fil som tillhandahållits att valideras inom 1-2 arbetsdagar.
  • Utfärda LEI efter Due Diligence med offentliga och betrodda källor: i normala fall ska detta inte ta längre tid än 5-7 arbetsdagar.