Frågor och svar

En LEI-kod är en unik och över tid konsistent identifierare använd för att identifiera parter i finansiella transaktioner.

I Europa var introduktionen av LEI-koder initialt relaterad till den legala rapporteringen av derivattransaktioner till följd av EMIRs ikraftträdande den 12 februari 2014. Sedan den 3:e januari 2018 har det legala kravet på användande av LEI-koder utökats till att också inkludera sådana juridiska personer som köper eller säljer finansiella instrument upptagna för handel på en marknadsplats, detta till följd av EU:s direktiv MiFID II/MiFIR.

Etablerandet av det globala LEI-systemet har utgjort en viktig och bidragande komponent i världssamfundets generella ambition att öka möjligheterna att monitorera och följa upp systemrisk i de globala finansmarknaderna. Användandet av globalt enhetliga och standardiserade identifierare för juridiska personer har sedan införandet signifikant bidragit till tillsynsmyndigheters möjlighet att följa upp finansiell motpartsrisk och har i tillägg visat sig lösa finansiella aktörers problem med identifierandet av motparter verksamma i andra länder.

En LEI-kod är en unik alfanumerisk kod bestående av 20 tecken, vilken definieras enligt ISO 17442. LEI-kodens första 18 tecknen [A-Z, 0-9] åtföljs av två kontrollsiffror.

Utöver LEI-kodens inledande 4 tecknen, vilka alltid utgörs av en unik teckenuppsättning som identifierar den LOU som utgivit LEI-koden, innehåller LEI-koden ingen specifik information som går att härleda till den juridiska person för vilken den utgivits.

NordLEI föreslår att LEI på engelska uttalas 'L-E-I' istället för 'lei' och i bestämd form alltså 'an LEI', inte 'a LEI'. På svenska är det däremot naturligare att uttala det 'lei'. I skrift är det, liksom andra initialförkortningar, oböjligt.

Även om vissa LOU:er har valt att beteckna utfärdade LEI med ett speciellt namn, t.ex. GEI eller IEI, har NordLEI valt att för enkelhetens skull behålla namnet LEI.

NordLEI är en LEI-tjänsteleverantör primärt verksam inom Norden och Baltikum, men har inga begränsningar gällande ansökande juridiska personers domistika hemvist. NordLEI tillhandahåller assisterad och direkt registrering antingen via NordLEI-webbportalen eller genom s.k. bulkansökan med hjälp av Excel-filer. NordLEI drivs i samarbete med världens största ackrediterade LOU, GMEI Utility.

NordLEI är nordens enda GLEIF-ackrediterade 'Registration Agent'.

Juridiska personer som ingår värdepappers- och/eller derivattransaktioner omfattas av legal transaktionsrapportering såsom stipulerats i EU-direktiven 'European Market Infrastructure Regulation (EMIR)' och 'Markets in financial Instruments Directive II (MiFID II/MiFIR)' och behöver därför ha en LEI-kod utfärdad. Detaljerad information om EU-regelverken som kommit att innebära krav på LEI-kod finns att tillgå via http://www.esma.europa.eu/page/Markets-Financial-Instruments-Directive-MiFID-II samt http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0648:EN:NOT. En detaljerad specifikation gällande exakt vilka juridiska personer som berörs ges av Article 2 (Definitions) paragraphs 7 and 8.

Det kodtilldelningsschema som bekräftats av FSB (Financial Stability Board) är::

Tecken 1-4: Ett fyrställigt prefix som är unikt för varje LOU
Tecken 5-6: Två reserverade tecken som angetts till noll
Tecken 7-18: Den del av koden som är specifik för den juridiska personen, och som tilldelas av dess LOU enligt transparent, sund och robust tilldelningspolicy
Tecken 19-20: Två kontrollsiffror enligt standarden ISO 17442

Online-registrering via NordLEIs internetportal är det normala sättet att påbörja en ansökan om LEI-utgivande.

Vid behov av massregistrering, vänligen kontakta support@nordlei.org för ytterligare information.

Varje ny ansökan om LEI-utgivande innebär en administrativ avgift om 117 USD + tillämplig moms, vilket inkluderar LEI-kodens förbetalda giltighet för de första 12 månaderna. Den årliga avgiften för att därefter förlänga en LEI-kods giltighet med ytterligare 12 månader är för närvarande 97 USD + tillämplig moms. NordLEI använder samma prissättning som the GMEI Utility. Läs mer om prissättningen på sidan om pricing page.

Betalning sker genom banköverföring. NordLEI påbörjar utgivningsprocessen så fort fullständig betalning tagits emot och registrerats, och en tilldelad LEI-kod meddelas registranten när den juridiska personens referensdata har validerats. Normalt kommuniceras en utgiven LEI-kod inom 2-4 dagar efter att fullständig betalning tagits emot.

Alla LEI-ansökningar mottagna av NordLEI samt alla globalt utfärdade LEI-koder lagras både i the GMEI Utilitys och NordLEIs systemdatabaser. Alla data som kommer att vara tillgängliga och överföras mellan LOU:er kommer också att lagras och fortlöpande uppdateras i NordLEIs systemdatabaser.

När en ansökan om LEI-utgivande har registrerats och godtagits via internetportalen kontrolleras den mottagna informationen mot publika datakällor av the GMEI Utility.

Om en möjlig dubblett skulle identifieras kommer någon ansvarig på NordLEI automatiskt att underrättas, och ta över handläggningen av ärendet. Registranten kommer vid sådan händelse kontaktas och tillfrågas.

LEI-koden utfärdas omgående så snart valideringen av registrantens ansökningen är klar. Registranten mottar då ett e-postmeddelande om att LEI-koden har utfärdats.

Ja, så snart en LEI-ansökan startas är den offentlig handling. Detta för att säkerställa att relevanta data är tillgängliga mellan LOU:er och därmed minimera risken för dubblerat LEI-utgivande.

  • Kontrollera att ansökningsformuläret är korrekt ifyllt och mottaget: omedelbart.
  • Kontrollera att en auktoriserad representant för den ansökande juridiska personen har skickat ansökan: för en självregistrerad ansökan görs detta omedelbart. Om frågor skulle uppstå kommer någon på NordLEI att kontakta sökanden.
  • Bulk-ansökan: normalt kommer den Excel-fil som tillhandahållits ifylld av kunden att valideras inom en till två arbetsdagar.
  • Utfärda LEI-kod efter validering av ansökningen mot offentliga och betrodda källor: i normala fall ska detta inte ta längre tid än 2-4 arbetsdagar.