Om LEI

Bakgrund

Innan införandet av GLEIS-systemet fanns det i egentlig mening inget robust sätt att identifiera eller referera till juridiska personer i ett globalt perspektiv. De flesta länder har förvisso ett handelsregister i vilket landets juridiska personer finns representerade, men dessa har av många skäl visat sig otillräckliga när behovet att enhetligt kunna referera tilll juridiska personer över landsgränser uppstått.

Som del av en internationell överenskommelse ämnad för ytterligare reglering av de finansiella marknaderna år 2009 vidtog G20-länderna en reform av de globala OTC-derivatmarknaderna. Initiativet medförde ett krav inom amerikansk och europeisk lagstiftning som gör användandet av LEI-kod obligatoriskt för juridiska personer som ingår derivattransaktioner. I tillägg behöver en juridisk person som efter 2018-01-03 säljer eller köper ett finansiellt instrument upptagen för handel på en marknadsplats också ha en LEI-kod utfärdad (enligt EU-direktivet MiFID II/MiFIR).

Införandet av LEI-kod spelar en viktig roll för att uppnå ökad transparens inom de finansiella marknaderna då detta medfört möjligheten att unikt identifiera jurdiska personer i den legala transaktionsrapporteringen som införts på senare år.

European Market Infrastructure Regulation (EMIR)

De regleringar av derivatmarknaderna som införts som del av EMIR omfattar samtliga juridiska personer verksamma inom EU. Beträffande LEI-användandet är detta särskilt framträdande som del av kravet på det legala rapporteringsåtagandet av derivattransaktioner.

Rapporteringskravet stipulerar att båda parter i en derivattransaktion behöver rapportera denna till ett s.k. Transaktionsregister. För att vidta detta korrekt krävs att den rapporterande parten (eller den part till vilken rapporteringsåtagandet delegerats) använder LEI-koder för refererandet av transaktionens parter.

EMIRs rapporteringskrav trädde ikraft den 12:e februari 2014 och omfattar alla parter i derivatkontrakt. Användandet av LEI-kod infördes som krav samma datum vilket inneburit att LEI-koder som fenomen har blivit en naturlig del i bankers 'onboarding-processer' av nya kunder.

För den intresserade läsaren finns detaljerad information om EU-regelverken som kommit att innebära krav på LEI-kod i detta sammanhang finns att tillgå via http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0648:EN:NOT. En detaljerad specifikation gällande exakt vilka juridiska personer som berörs ges av Article 2 (Definitions) paragraphs 7 and 8.

Markets in finaicial Instruments Direct II (MiFID II/MiFIR)

Den 3:e januari 2018 infördes skärpta krav gällande den myndighetsrapportering av värdepapperstransaktioner som de flesta finansiella institutioner sedan länge varit ålagda. En del i detta skärpta krav var att användandet av LEI-kod antogs som den enda giltiga identifieraren vid refererandet av transaktioners parter (när dessa utgörs av juridiska personer). Det skärpta kravet har i hög omfattning kommit att påverka antalet juridiska personer som ålagts ansöka om utgivande av LEI-kod.

För den intresserade läsaren finns detaljerad information om EU-regelverken som kommit att innebära krav på LEI-kod i detta sammanhang att finns tillgå via http://www.esma.europa.eu/page/Markets-Financial-Instruments-Directive-MiFID-II.