Om LEI

Bakgrund

Innan Legal Entity Identifier (LEI) har det inte funnits något smidigt sätt att identifiera en juridisk person (normalt ett företag eller annan juridisk person som kan påta sig ett ekonomiskt ansvar) på ett unikt och tydligt sätt. De flesta länder har ett eller flera handels- eller företagsregister från vilka juridiska personer kan erhålla ett lokalt registreringsnummer (organisationsnummer i Sverige). Men för ärenden som sträcker sig över flera jurisdiktioner har det varit svårt att implementera dessa lokala registreringsnummer på ett enhetligt sätt.

Som en del av en internationellt överenskommelse om behovet av fortsatta finansiella reformer och reglering av finansbranschen beslöt G20-länderna 2009 att reformera de globala marknaderna för OTC-derivat. Detta beslut har lett till att lokal lagstiftning har införts i USA och EU som gör det obligatoriskt att använda LEI för alla parter i derivathandel. Från och med 3 januari 2018 måste även alla företag eller juridiska personer som köper eller säljer ett finansiellt instrument med vilket man kan bedriva handel att behöva ett LEI för att uppfylla MiFID II/MiFIR inom EU.

Implementeringen av LEI kommer att spela en viktig roll i denna process mot större transparens inom risker gällande finansiella motparter, eftersom det kommer att betyda att en juridisk person kommer att kunna identifieras unikt i all regulatorisk transaktionsrapportering.

Påverkan från European Market Infrastructure Regulation (EMIR)

Alla juridiska personer som etableras inom EU måste efterleva reglerna och procedurerna i EMIR. Beträffande LEI är det mest relevanta avsnittet inom EMIR rapportkravet.

Rapportkravet bestämmer att båda parterna i ett derivatkontrakt ska rapportera aktiviteten till ett transaktionsregister. För att möjliggöra detta måste den rapporterande parten (eller den part som rapporteringen delegeras till) identifiera derivatkontraktets parter med en LEI.

Rapportkravet i EMIR trädde i kraft 12 februari 2014 för alla motparter i derivatkontrakt. Samma datum blev det obligatoriskt att använda en LEI för att unikt identifiera juridiska personer, vilket har lett till att detta ingår i normala Känn din kund-rutiner för banker när de tar in nya kunder.

För den som är intresserad finns EU-förordningen på alla officiella EU-språk på http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0648:EN:NOT. En detaljerad specifikation över vilka juridiska personer som regleras av EMIR finns i Artikel 2 (Definitioner) stycke 7 och 8.

Påverkan från Markets in Financial Instruments Direct II (MiFID II/MiFIR)

Från 3 januari 2018 utökas den transaktionsrapportering som värdepappersföretag och kreditinstitut måste utföra till tillämpliga myndigheter (reglerande myndigheter) inom EU. Bland annat kommer det att bli obligatoriskt att identifiera juridiska personer med LEI. Det förutses att fler bankkunder kommer att påverkas, förutom de som redan skaffat en LEI på grund av EMIR.

För den som är intresserad finns med information om MiFID II på http://www.esma.europa.eu/page/Markets-Financial-Instruments-Directive-MiFID-II.