Om GLEIS

GLEIS-systemets delar och struktur

Genom ett av G20 länderna gemensamt utfärdat godkännande möjliggör GLEIS-systemet registrerandet av information om juridiska personer i ett globalt system. Systemet reglerar och handhar utfärdandet av juridiska personers LEI-koder och säkerställer årligt underhåll av registerdata kopplat till dessa. GLEIS-systemet byggs upp av tre nivåer enligt:

Högsta nivån - Utgörs av den s.k. 'Regulatory Oversight Committee (ROC)' vilken består av representanter från varje lands finansiella tillsynsmyndighet och har rollen som det yttersta ansvariga organet för LEI-systemet;

Mellannivån - Systemets centrala operativa funktion kallad 'the Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)', en icke-vinstdrivande stiftelse med säte i Basel;

Lägsta nivån - Flertalet s.k. 'Local Operating Units (LOUs)' vilka är verksamma i världens länder med uppdrag att utfärda LEI-koder till juridiska personer. LOU:erna ackrediteras av och står under tillsyn av GLEIF.

LOU:ers roll i det globala LEI-systemet

En LOU utgör GLEIS-systemets kontaktyta gentemot representanter för sådana juridiska personer som önskar ansöka om LEI-utgivande eller vidta årligt underhåll av en sedan tidigare utgiven LEI-kod. LOU:ns huvudsakliga uppgifter består därmed i att: 1) säkerställa att ansökningen är unik och korrekt, samt en LEI-kod inte utgivits tidigare för den aktuella juridiska personen, 2) validera att informationen om den ansökande juridiska personen som registrerats som del av ansökan är konsistent med registrerade uppgifter i relevant handelsregister eller liknande

I tillägg till utfärdandet av LEI-koder åligger det också LOU:n att löpande kvalitetssäkra registerdatat genom att bland annat genomföra årliga kontroller av eventuella bolagshändelser. En LOU skall i tillägg ombesörja transfererandet av LEI-registreringar till och från andra LOU:er på kunders begäran.